Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Učíme se společně

Vloženo: 1. únor 2018

autor Mgr. Bc. Z.Mačinová
Díky projektu  Učíme se společně  - zkvalitnění společného vzdělávání na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 s registračním číslem  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005328, financovanému  z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání  (Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP)  od 1. 9. 2017 na naší škole pracuje speciální pedagog.
Zajišťuje speciálně pedagogickou péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, logopedickou péči pro žáky s vadami řeči. Pomáhá třídním učitelům vyhledávat žáky se SVP, realizuje intervenční činnosti, reedukační činnosti, participuje na vytvoření individuálních plánů. Průběžně vyhodnocuje účinnost navržených opatření, zajišťuje používání speciálních pomůcek a didaktických materiálů.
 
Z finančních prostředků tohoto projektu jsou hrazeny i některé semináře pro pedagogy školy (jazykový kurz, semináře s tematikou inkluzivního vzdělávání).
 
Měli jsme možnost si v praxi vyzkoušet i tandemovou výuku matematiky ve III.C a VIII.B. Dvojice vyučujících v jedné hodině umožní věnovat více pozornosti určité skupině žáků a zavést ve třídě nové metody a postupy.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání