Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Učíme se společně

Vloženo: 1. únor 2018

autor Mgr. Bc. Z.Mačinová
Díky projektu  Učíme se společně  - zkvalitnění společného vzdělávání na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 s registračním číslem  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005328, financovanému  z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání  (Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP)  od 1. 9. 2017 na naší škole pracuje speciální pedagog.
Zajišťuje speciálně pedagogickou péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, logopedickou péči pro žáky s vadami řeči. Pomáhá třídním učitelům vyhledávat žáky se SVP, realizuje intervenční činnosti, reedukační činnosti, participuje na vytvoření individuálních plánů. Průběžně vyhodnocuje účinnost navržených opatření, zajišťuje používání speciálních pomůcek a didaktických materiálů.
 
Z finančních prostředků tohoto projektu jsou hrazeny i některé semináře pro pedagogy školy (jazykový kurz, semináře s tematikou inkluzivního vzdělávání).
 
Měli jsme možnost si v praxi vyzkoušet i tandemovou výuku matematiky ve III.C a VIII.B. Dvojice vyučujících v jedné hodině umožní věnovat více pozornosti určité skupině žáků a zavést ve třídě nové metody a postupy.

Galerie

 

logocof1.jpgEvropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání