Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Poskytování poradenských služeb

Vloženo: 6. srpna 2015

Poskytování poradenských služeb ve škole

Poradenské služby zajišťuje výchovná poradkyně ve spolupráci s metodikem prevence, vedením školy, třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky.

Zaměření poradenských služeb:

  • Poradenství žákům v oblasti učebních postupů, stylů a strategií, poradenství rodičům žáka ve výchově a vzdělávání,
  • poradenství při školní neúspěšnosti, postupy řešení neprospěchu a podpora žáků ve zlepšení, prevence neúspěchu,
  • poradenství při řešení a prevenci sociálně patologických jevů – rodině a žákovi, postupy řešení ve spolupráci výchovné poradkyně a pedagogických pracovníků,
  • poradenství v obtížných životních situacích žákům, rodičům v souvislosti s výchovou dětí,
  • kariérové poradenství, volba školy,
  • poradenství při integraci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z odlišného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním,
  • poradenství ke vzdělávání mimořádně nadaných žáků,
  • metodická podpora učitelů v psychologických a speciálně pedagogických dovednostech při pedagogické práci s žáky,
  • poskytování informací o dalších službách poradenských zařízení a spolupráce s dalšími odbornými institucemi.
Výchovná poradkyně realizuje konzultační hodiny pro rodiče podle individuální potřeby žáků a rodičů.
 

Kariérové poradenství 

Výchovná poradkyně poskytuje kariérové poradenství žákům a rodičům žáků, ve spolupráci s třídním učitelem a vedením školy zajišťuje organizaci přihlašování a přestupu k dalšímu vzdělávání. Ve spolupráci s poradenskými zařízeními je vytvářena nabídka diagnostiky k zaměření žáka vzhledem k dalšímu vzdělávání a povolání, k dispozici žákům jsou informační materiály o středním školství a trhu práce. 
 

Psychologická péče

Na třídní učitele a výchovnou poradkyni školy se mohou žáci kdykoli ve škole obrátit a požádat je o konzultaci a podporu v obtížných psychosociálních situacích. Výchovná poradkyně školy pomáhá s řešením konfliktů mezi žáky, podporuje optimální komunikaci mezi rodiči, učiteli a žáky (mediace).  Podporuje rozvoj pozitivních vztahů a řešení konfliktů v rámci třídy. Nabízí individuální pohovory rodičům v případě psychosociální krize v souvislosti s výchovou, péčí o děti, vztahem mezi rodičem a dítětem. Poskytuje konzultace a podporu učitelům v práci s žákem s potížemi v učení, v chování, v sebepojetí, ve vztahu k učiteli, k druhým lidem. Podává informace o dalších subjektech zajišťujících psychologickou a sociální péči.

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.